De roep om een vergroening van de energiesector heeft de laatste jaren geresulteerd in een groeiend aantal subsidies voor het opwekken en afnemen van duurzame energie. Zon, wind, waterkracht en bepaalde soorten biomassa zijn hier goede voorbeelden van. Bedrijven die zelf energie willen opwekken kunnen gebruikmaken van de regeling SDE+. Maar hoe zit het met SDE+ in 2018? In dit artikel bespreken we alle bijzonderheden van SDE+ en de actuele ontwikkelingen voor 2018.

Hoe werkt SDE+

In tegenstelling tot veel andere subsidies voor groene energie is de SDE+-regeling een exploitatiesubsidie. Dat houdt in dat het subsidiebedrag niet wordt uitgekeerd over de gedane investering in een zonne- of windinstallatie (zoals bij traditionele investeringssubsidies het geval is), maar betrekking heeft op de hoeveelheid energie die uiteindelijk wordt opgewekt met een duurzame energie-installatie. De SDE+ valt onder auspiciën van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze instantie beoordeelt de aanvragen en betaalt de ontvangers iedere maand een voorschot uit voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Na afloop van het kalenderjaar wordt getoetst of de energieproducent te veel of juist te weinig geld heeft ontvangen. De subsidie wordt dan eventueel bijgesteld.

Alleen voor de zakelijke markt

Een ander kenmerk van SDE+ is dat de regel alleen is bedoeld voor de zakelijke markt. Bedrijven en (non-profit)instellingen kunnen de subsidie dus aanvragen. Hoewel hernieuwbare energie een steeds interessantere groeimarkt wordt, is het produceren van groene energie per saldo nog altijd net wat duurder en minder rendabel dan het genereren van ‘grijze’ energie. Die laatste term is gereserveerd voor energie die is opgewekt met fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool, bruinkool en aardolie. De SDE+ is dan ook primair bedoeld om de verduurzaming van onze energievoorziening te versnellen. Er zijn immers bepaalde milieudoelstellingen vastgelegd in (inter)nationale akkoorden. Daarnaast maakt een groter aandeel van groene energie Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en jaagt de groene energiesector technische innovaties aan.

Hoe werkt het?

Het hoofddoel van de SDE+-regeling is om het opwekken van groene energie rendabeler te maken. Zo wordt het een aantrekkelijk alternatief voor grijze stroom. Dat wordt bereikt door het verschil te vergoeden tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Die uiteindelijke marktwaarde, gebaseerd op de gemiddelde groothandelsprijzen voor energie, staat bekend als het correctiebedrag. De hoogte van het subsidiebedrag wordt ook nauw beïnvloed door de ontwikkeling van de energieprijs: bij een hogere energieprijs ontvangt u minder SDE+-subsidie, maar krijgt u wel meer geld van de energieafnemer. Is de energieprijs lager? Dan is de situatie precies omgekeerd. De hoogte van het subsidiebedrag hangt ook af van de hoeveelheid technologie die u gebruikt en het energievolume dat wordt opgewekt.

Voorschot en correctie

De actuele prijzen en berekeningsmethoden zijn op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Producenten krijgen van de RVO elke maand een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of de energieproducent te veel of juist te weinig geld heeft ontvangen. Aan de hand van die gegevens kan de subsidie worden aangepast.

Budget voor 2018

De SDE+ is verdeeld in twee jaarlijkse aanvraagrondes, namelijk de voorjaars- en najaarsronde. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt dit jaar 6 miljard euro. De eerste ronde is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. Net als in 2017 is er in 2018 per ronde sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen de technologieën op basis van de kostprijs concurreren om de beschikbare middelen. De voorjaarsronde telt in 2018 drie fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot 11 en 13 (het hoogst mogelijke subsidiebedrag) eurocent per kWh. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. Hier komt naar alle waarschijnlijkheid ook weer een subsidiepot van 6 miljard euro voor beschikbaar. Meer specifieke informatie over de aanvraagprocedure voor subsidies in het kader van SDE+ vindt u hier.

Sectoren SDE+ in 2018

De SDE+ is van toepassing op een breed aantal energie-installaties die gebruikmaken van zonnekracht, windkracht, biomassa, waterkracht of geothermie. We gaan hieronder wat dieper in op enkele typen energie-installaties die in aanmerking komen voor de SDE+. Daarnaast laten we zien wat er in 2018 per energiecategorie is veranderd.

Windenergie

Net als voorgaande jaren staat de SDE+ ook weer open voor projecten met wind op land, wind op primaire waterkeringen en wind op meren. Voor die eerste twee varianten worden vier aparte categorieën geopend voor verschillende windsnelheden. Een belangrijke verandering is dat de basisbedragen voor windenergie dalen ten opzichte van de in 2017 geldende tarieven. Dit heeft zowel te maken met een daling van de totale kosten als een stijging van het aantal vollasturen. Die laatste ontwikkeling wordt mogelijk doordat nieuwe turbines bij dezelfde windsnelheden een groter aantal vollasturen kunnen realiseren. Dit resulteert in een lagere kostprijs per kWh en dus tevens een lager basisbedrag.

Zonne-energie

Binnen de categorie zonne-energie vallen de opwekking van hernieuwbare energie met fotovoltaïsche panelen (zon-PV) en zonthermie. Beide vormen van zonne-energie worden steeds belangrijker in de SDE+. Voor zon-PV wordt er in de SDE+ van 2018 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoerd en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt. Dit gebeurt op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s), die worden uitgegeven door CertiQ. Beide categorieën krijgen te maken met een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken, treedt er volgens de minister namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed. De categorie zonthermie wordt gesplitst in twee categorieën:

  • groter dan 140 kW en kleiner dan 1 MW;
  • groter of gelijk aan 1 MW.

Geothermie

In 2018 wordt de SDE+ ook opengesteld voor projecten in de categorieën geothermie met een minimale diepte van 500 meter, geothermie met een minimale diepte van 3500 meter en uitbreidingsprojecten die gebruikmaken van een minimaal één extra put. Daarnaast wordt in de SDE+ van 2018 geen onderscheid gemaakt naar het type afnemer van warmte (bijvoorbeeld stadsverwarming).

Energie uit water

De SDE+ staat ook in 2018 open voor hernieuwbare energieprojecten die waterkracht aanwenden (hieronder valt ook de renovatie van bestaande waterkrachtcentrales) en osmose. De technieken voor energie uit water komen, met uitzondering van de categorie renovatie van bestaande waterkrachtcentrales, nog boven de € 0,13/kWh. Om die reden kunnen deze projecten verzoeken indienen voor het maximaal toegestane basisbedrag van € 0,13/kWh. De hoge subsidiebedragen voor energie uit water komen deels voort uit het feit dat deze techniek in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Dat gaat zeker op als je een vergelijking trekt met Scandinavië of de Alpenlanden.

Biomassa

Biomassa is een brede en complexe categorie. Ze omvat een veelvoud aan technologieën en grondstoffen. Op het gebied van biomassa vinden in 2018 een paar belangrijke veranderingen plaats.

  • De categorie biomassavergassing wordt uitgebreid zodat er ook gebruik kan worden gemaakt van B-hout. Ook de categorie thermische conversie wordt uitgebreid zodat ook de geproduceerde elektriciteit subsidiabel is voor hetzelfde basisbedrag.
  • Er wordt in 2018 gewerkt met een zogenaamde warmtestaffel. Hoe hoger het maximum aantal vollasturen, des te lager het basisbedrag.

Conclusie

Heeft u zelf een bedrijf en wilt u graag groene energie te produceren? Onderzoek dan vooral eens de mogelijkheden om een subsidieaanvraag te doen in het kader van de SDE+. Er is namelijk veel mogelijk op het gebied van zon, wind, water, biomassa en geothermie. Meer informatie over het aanvraagproces en de voorwaarden is na te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u specifiek op zoek bent naar een zonne-installatie, kunt u altijd terecht bij De Solar Store. Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn!