Om serieus werk te maken van een vergroening van onze economie, is het belangrijk dat meer bedrijven werk gaan maken van het opwekken van groene energie. Gelukkig stimuleert de Nederlandse overheid het produceren van groene energie middels de SDE+-subsidie. Maar hoe vraagt u deze subsidie aan? In dit artikel nemen we de stappen van subsidieaanvraag tot projectuitvoering uitgebreid door.

Haalbaarheidsstudie voor de aanvraag

Voor het indienen van een SDE+-subsidieaanvraag is een zogenoemde haalbaarheidsstudie nodig. De kern van de haalbaarheidsstudie wordt gevormd door een gedegen projectbeschrijving. Hierin wordt onder meer aangegeven hoeveel energie de aanvrager wil gaan opwekken met zijn productie-installatie. Andere vaste onderdelen van de projectbeschrijving zijn een financieringsplan, een onderbouwing van het eigen vermogen van de producent (of een verklaring van een financier), een exploitatieberekening en een energie-opbrengstrekening. Naast de projectbeschrijving bevat de haalbaarheidsstudie ook nog een aantal bijlagen. Voor geothermieprojecten is naast een haalbaarheidsstudie ook een geologisch onderzoek vereist. De energie-opbrengstrekening vervalt in het geval voor de categorie zon-PV. De energieopbrengst (kWh/jaar) wordt in dit geval berekend door het piekvermogen van de installatie (in kWp, minimaal 15 kWp) te vermenigvuldigen met 950 vollasturen/jaar.

Aanvragen identificatiemiddel

Is de haalbaarheidsstudie uitgevoerd en goedgekeurd? Dan kan het aanvraagproces voor de SDE+-subsidie starten. De eerste stap van het proces is het aanvragen van een identificatiemiddel. Voor ondernemers is dit een eHerkenningsmiddel van betrouwbaarheidsniveau 1. Particulieren kunnen hun DigiD gebruiken. Het is belangrijk om het identificatiemiddel tijdig aan te vragen. De aanvraag neemt namelijk enkele dagen in beslag.

Stap 2: aanvraag aanmaken

De volgende stap is het aanmaken van de aanvraag. Bij dit proces doorloopt u een serie vaste stappen.

 • Log allereerst in op het eLoket via de knop Aanvragen op mijn.rvo.
 • Selecteer vervolgens de juiste aanvraagcategorie via het tabblad ‘Thema selecteren’.
 • Kies het juiste formulier. Hiervoor moet u een serie vragen beantwoorden.
 • Vermeld alle gegevens van de te gebruiken productie-installatie op het formulier.
 • Stel de projectplanning op. Het is wel belangrijk om hierbij rekening te houden met de acties die nodig zijn om de subsidies daadwerkelijk te ontvangen.
 • U kunt de aanvraag in het eLoket als concept aanmaken en tussentijds op elk gewenst moment aanpassen of bijwerken.

Stap 3: de aanvraag indienen

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste stap in het aanvraagproces. De aanvraag kan worden ingediend als de SDE+ regeling open is. De openstellingsronde bestaat uit meerdere fases. Let goed op in welke fase u de aanvraag indient. Aanvragen die om 17.00 uur of later binnedruppelen, tellen de volgende werkdag pas mee. Een dag loopt dus van 17.00 uur tot 17.00 uur op de volgende werkdag. Dat schema is ook van toepassing op de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het niet uit op welk tijdstip u de subsidieaanvraag indient. Let er goed op dat ook alle vergunningen en verplichte bijlagen met de online-aanvraag worden meegezonden. Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een bijbehorend dossiernummer. De aanvraag wordt opgeslagen onder ‘Mijn overzicht’.

Stap 4: behandeling van de aanvraag door de RVO

De aanvragen in het kader van de SDE+ worden behandeld en beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij de beoordeling van een aanvraag staan drie elementen centraal.

 • Volledigheidstoets: de RVO beoordeelt alleen volledige subsidieaanvragen. De volledigheidsdatum bepaalt ook de rangschikking van jouw aanvraag.
 • Inhoudelijke toets. Dit onderdeel richt zich vooral op de subsidievoorwaarden. Voldoet de aanvraag op alle punten aan de technische en financiële eisen die zijn vastgelegd in de subsidievoorwaarden voor SDE+?
 • Bij vragen benadert de RVO u voor aanvullende of ontbrekende gegevens.

Stap 5: de beschikking

Is de SDE+-aanvraag beoordeeld? Dan ontvangt u een beschikking. De subsidie die RVO.nl toekent in de beschikking, is een maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij wordt uitgegaan van de basisenergieprijs, die ook de ondergrens voor het correctiebedrag vormt. De uiteindelijke hoogte van de SDE+-subsidie per jaar wordt berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoogte van het correctiebedrag. Het besluit SDE schrijft voor dat de minister maximaal dertien weken de tijd heeft om het traject tussen aanvraag en beschikking te doorlopen.

Realisatie van het project

Het is de bedoeling dat u binnen een jaar na de subsidiebeschikking alle afschriften van de opdrachtbeschikkingen naar RVO.nl stuurt. Deze documenten beschrijven de onderdelen voor de productie-installatie en de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie. Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan vermeld in de beschikking die u hebt gekregen.

EAN-code aanvragen

Na het realiseren van uw project, is het tijd om bij de netbeheerder een EAN-code op te vragen. Beschikt u over meerdere installaties? Dan ontvangt u voor elke productie-installatie een aparte code. Meld u na het ontvangen van de codes en het in gebruik nemen van de duurzame energie-installatie aan bij een certificerende instantie zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of VertoGas (voor hernieuwbaar gas).

Stap 8: ontvangen van de subsidie

Na het doorlopen van de bovenstaande stappen is in principe alles geregeld en ontvangt u de SDE+-subsidie. U ontvangt elke maand een voorschot dat gebaseerd is op de totale verwachte productie. Het voorschot wordt elk jaar door de RVO vastgesteld. Voor het uitbetalen van de SDE+-subsidie volgt de organisatie een aantal vaste richtlijnen.

 • Subsidievoorschotten worden pas uitbetaald als uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ of Vertogas. Die organisaties geven de meetgegevens aan de RVO door.
 • De RVO past jaarlijks een correctie toe. Dit gebeurt aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar.
 • U ontvangt automatisch een eindafrekening. Die is gebaseerd op de door CertiQ of Vertogas aangeleverde productiegegevens.

Stap 9: vaststellen van de definitieve subsidie

Aan de hand van een door de producent ingediend vaststellingsverzoek, stelt de RVO na afloop van de subsidieperiode de definitieve subsidie vast. Te weinig ontvangen subsidie wordt alsnog nabetaald, terwijl teveel ontvangen subsidie wordt teruggevorderd. Bent u ook geïnteresseerd in het opwekken van duurzame energie met behulp van een SDE+-subsidie, bijvoorbeeld met een zonne-installatie? Schroom dan niet om eens rond te kijken op onze website en vrijblijvend contact op te nemen met De Solar Store? Wij voorzien u graag van passend advies.